Rehabilitimi i Lumit të Tiranës

Përshkrimi

Projekti per rehabilitimin e Lumit te Tiranes dhe berjen e argjinaturave mbrojtese shkon ne vleren 15 milion EURO, financuar nga Banka Arabe per zhvillim dhe Bashkia Tirane. Ne kete projekt firmes Elmazaj Kontruksion ju besua si nenkontraktor i firmes JV Trema Engineering 2- Strabag AG nje gjatesi e shtratit te lumit prej 1+200km, punime te ndryshme me vlere 1.5ml EURO Punimet konsistojne: 1 - Pastrimin e shtratit te lumit nga mbetjet urbane. 2- Veshjet e skarpatave te lumit me boulder dhe muret mbrojtese te tipit gabion. 3- Realizimin e 4 weer-eve ne shtratin e lumit. 4- Sistemimi i shesheve si dhe kryerja e mbrojtjeve dytesore ne te dy anet e lumit. Tashme realizimi i ketij projekti ka perfunduar dhe besimi i klienteve tane sa vjen edhe forcohet duke na besuar pune te tjera ne vazhdim sic eshte projekti i Kanalave Vaditese te Lushnjes

Fotogaleri